Vẽnhkanhir to vẽme.

Vãsỹ ag si ag vỹ gĩr kanhrãn tĩ ,pĩ rã nĩ kỹ,tỹ gĩr ag mỹ ó tugtó tĩ kar tỹ gĩr mỹ jag tỹ kanẽ há nĩnjé jag tỹ nẽgnẽg ja tỹ kanhir mũ ke tĩ gĩr ag mỹ.
Gĩr ag pi vãsỹ brinquedo nĩ ag tỹ kanhir jé,kỹ ag vẽnhkanhir ja fã vỹ ka to topry,nẽgnẽg ja,jagnã génh,no tỹ nén ũ pin,kar ag tỹ vẽruka tỹ kamĩjũ sĩ hyn han tĩ ag kanhir jé.