Ka ag rá

Ka ũ ag vỹ rá ja nỹtĩg nĩ gé jitóg ẽg si ag vỹ gĩr ag mỹ iskóra tá to vãmén tĩ, kỹ ka ũ vỹ tỹ rá téj ja nỹtĩg nĩ,ẽn ge hã tu ag vỹ kamẽ vẽ ke ke mũ. Jovo ka ũ ag vỹ rá ror ja nỹtĩg gé hã vỹ tỹ kanhrukrẽ nỹtĩ ser, hã kỹ ẽg si ag vỹ ka mré vãmén ja fã nĩ ag tỹ vẽnhkagta han jé. mỹ kamẽ ti kaga kỹ ti jamré hã vỹ ti mỹ vẽnhkagta ãn mãn tĩg mũ ser nãn kãtá, kỹ vỹ ka ãn mré vãmén tĩ. Kar ũ rá ror tu vỹ hã rike nỹgtĩ gé hẽmũn ũn rá ror vỹ kagaj mũ gé, kỹ ti jamré hẽ vỹ ti mỹ nãn kãtá mãn tĩg mũ kỹ tóg ka mré vãmén mũ gé ser.Ka rá téj ag vỹ féj kẽsir ve ra tigtéj nỹtĩ ke mũ, kar vỹ fa kojo ja nỹtĩg nĩ pi kãnhmár rỹ mãg tĩ,javo ka rá ror vỹ féj ror ve nỹtĩj mũ.Hãkỹ kófa ag vỹ ka mré vãmin mén ja fã nĩ, hã kỹ ẽg si ag vỹ nãn kirĩr nĩ ke ke mũ mỹr kan vỹ rĩnrĩr nỹtĩ gé, kỹ ẽg gĩr mỹ tag toj ke nỹtĩ ti tỹ ti mog mỹr kinhra jãn jé. kỹ hã vẽ ser ẽg si ag tỹ ka to vãmén fã ti.