Ga ki rãnhrãj

Ga ki rãnhrãj

Hamẽ, ã tỹ, NE ũ krãn sór kỹ ã tỹ ga prũn vén Ge nĩ, mỹr ã tỹ ga prũn tũ kỹ ã tỹ nén krãn mũ ẽn tỹ han Ge tũ nĩ.
kỹ ẽg tỹ nén ũ krãn jê ẽg tỹ raura ke kar grania ke verga ke kar ã tỹ ser nén ũ krãn sor tĩ ẽn krãn mũ ser.
Mỹr ga ki nén ũ fy krãn vỹ tỹ NE ũ há nĩ, ẽg tỹ ki ẽg vẽjẽn kununh fã hãvẽ.