Ag gojfa tu vẽnhrá vẽ

Gojfa kron tu vẽme tỹ ge nĩ: kijẽn 'ũ tỹ gojfa kron kamẽ nĩj mũ, kỹ ti pi há han kỹ tĩj mũ.
Ti ta kron mẽ tĩg mág kỹ tỹ ti kagãg mũ, mỹr ti pi ẽn tũ ra tĩj mũ ser, ẽg kaga han ja ta mũ,ẽg tỹ kron sór ẽn ti, hãra tóg kejẽn ter mũ ser, mỹr gojfa pi ki alko sĩ nĩ. Kỹ ẽn hã tỹ ag kãmĩ ag kókén mũ ser. Kỹ ẽg pi gojfa kron keja nĩgtĩ, mỹr tỹ ẽg kaga han mũ. Kỹ ẽg tỹ kinhra nĩn kỹ ẽg ta gojfa kron ke tũgnĩ, gĩr kar kyrũ ag ke gé. Vãnh kar mỹ ẽg tỹ kórég vẽ, 'ũ ta gojfa kron kamẽ ẽn ti kej mũ, ã ta kron vẽnh kỹ ã tỹ tỹ ũn há nĩj mũ kejé ẽg ta mũ ser ag mỹ.

Ũ ta ti sĩ ra gojfa kron kinhrãg mũ ẽn pi kajrãn mũ, ti tỹ estuda ke mỹr. Ti pi vẽnh rãnhrãj ki há nĩj mũ gé. Gojfa tỹvĩn nón tĩ sór já ta mũ ser, 'ũ ta véké tĩ, vẽ ser. Kỹ ta ge nĩj mũ ha mẽ, 'ũ ta kron kamẽ ti. Ã ta kron vãnh kỹ kron kinhrãg sór tũgnĩ.
Ninsu ta rá vẽ.

"Gojfa" vén gé.
"Gojfa ga vẽ"

[ Dario Ninsu Salles ]