Vẽnh Pũr

Kanhgág ag nỹtĩg ja tu Vẽnh Pũr ke mũ vỹ ta ẽmã tỹ T.I. Guarita fóg ag jamã ta Redentora - RS ki ke nĩ. Ti jyjy tag vỹ ta vãsỹ kanhgág ag ta ẽkrãn sór kỹ vãgvãsa kunej kã pĩ tãm ja tugrĩn ke vẽ. Hãra ẽn kã vãgvãsa vỹ gojfã kri tare kỹ Pasujér tá krỹg ka sag tĩ, ẽn kã. Kỹ vãgvãsa pũr kỹ tóg gojfã kri jã kỹ pasujér tá krỹg tĩ mũ. Tag hã ta ser, goj tare kri, vãnh pũn kãn mũ.
Kỹ kanhgág ag vỹ ser ẽmã tag tu Vẽnh Pũr kemũ.