Kasĩn

Kasĩn tỹ ũ vỹ e nỹtĩg tĩ, ũ vỹ kãsir nỹtĩg tĩ, jỹvu ũ vỹ mág nỹtĩg tĩ. Hãra ag kar vỹ nén ũ kókén kamã nỹtĩg tĩ. Ũn ãkrãn kamã, tỹ vãnyn kamã ag vỹ nỹtĩg tĩ.Mỹr kasĩn vỹ gãr ko kamã nỹtĩg tĩ. Ẽg ta gãr tỹ ĩn Kãká fãg ky nĩgmág kỹ, kasĩn vỹ ẽg tu grun tĩ, mỹr kasĩn kar vỹ gãr ko kamã nỹtĩg tĩ, gãr fár ronh kar ag vỹ ti kanẽ tygtyj já nĩgtĩ, kar ag tóg, hã kãki ag krã tygtyj han já nĩgtĩ gé, kasĩn fi ta, fi krã génh kỹ, ũn é tỹvĩ jitóg kãpaja nĩgtĩ.
Ẽg ta gatu kỹ vỹ há nỹgtĩ hãra mỹr,gatu ta kasĩn ag ki há mãg mũ hã mré,gatu vỹ kasĩn ag tũg ti, gé,Jỹvu gatu ag vỹ ẽg ki nén ũ kórég hynhan vãnh nỹ tĩg tĩ mỹr ẽg ta ag kanhrãnrãn há han tĩ..
Hãra kijãn, ẽg ta e ke mỹr,nén ũ jyjy vỹ "mouse" ke mũ, hãra ẽg ta kinhgrãg sór mỹr ẽg tỹ kanhgág vỹ, kinhgrãg tũ nĩ.

"Mouse" ke mũ tag vỹ fóg ũ ag vĩ ki tó kỹ nỹ já nĩ.Hãra kenjé ẽg tỹ computador tỹ rãnhrãj kỹ,ti kasin vê nĩ,kasĩn mág rike vỹ, nĩ.Tag hã tỹ ẽg vỹ computador vóg tĩ.Hã tỹ ẽg vỹ, ẽg tỹ nén ũ vóg fã ũ jyjy vỹ mouse ke, mũ,hãra mouse ke mũ tag vỹ tỹ fóg inglês ag vĩ ki tó kỹ nỹ já nĩ. Hãra inglês ag vĩ ki mouse ke mũ tag vỹ tỹ kasĩn,jyjy já nĩ,ẽg ta tỹ kanhgág mỹ. Mỹr kenjé computanor tỹnén ũ tu mouse ke mũ tag vỹ, tỹ ta nén ũ ki rãj ge ãn jãvãnh kỹ tu krika ke tĩ. Hãvã ser sa kasĩn tu vãme ti.