Ónja nĩgtĩ

Ónja nĩgtĩ.
Hãra ũ tẽgtũ ag tỹ goj kri nỹtĩ ja nĩgtĩ.
Hãra ũ tóg krĩkator ja nĩ.
Jãvo ũ tóg kykry ja nĩ
Jãvo ũ tóg fĩnfĩr mág ja nĩ.
Kỹ ag vỹ jagnẽ mỹ mũ nỹ joga ke jê ke mũ.
Kỹ ag tỹ ser, ãn kã ũ pi vãnh vóg ke mũ.
Kỹ ag tỹ ser, já tũ, ke kỹ nỹtĩ mũ.
Hãra ũn krĩkator tĩ krĩ ki sĩ vỹ pra mũ ser.
Jo ũ kykry tĩ vỹ kykry mũ ser
Jãvo ũn fĩnfĩr mág ti fĩnfir vỹ ã prã kry ke sanĩ ser ke gé.
Hãra tỹ ag tỹ vãnh vog ke mỹr tỹ ag tỹ vãnhkren há mã tĩgtĩ.
Hãra ũn krĩkator ti krĩ ki sĩ vỹ pra sa nĩ.
Kỹ ti tỹ ti krĩ ki sĩ tỹ nóg ke kỹ rápranũ vỹ kã tĩ nĩ, ke mũ ag mỹ.
Kỹ ũ fĩnfĩr mág ti tỹ ti fĩnfĩr kukũnh kỹ kera mẽ kemũ.
Kỹ ser ũ kykry ti tỹ vãnhkugmre, vãnhkugmre ke kỹ kera mẽ ge, ge, ge ke.
HAHÁNH.