Tugnỹm vén ra

“Kanhgág jógo” to vĩ pẽ

Ẽg tỹ vej ge mũ tag hẽ nỹ tỹ projeto “Web Indígena” ke mũ. Ũ tỹ projeto tag tỹ rãnhrãj tỹvĩn hẽ nỹ tỹ professor Wilmar D’Angelis (UNICAMP) nĩ, kar ong tỹ KAMURI (Núcleo de Cultura, Educação, Etnodesenvolvimento e Ação Ambiental) mré.
Ag tỹ internet ki vẽnh jyjy ũ tỹ kanhgág ag jo jẽ pẽ han hẽ to ag ne KANHGÁG JÓGO ke mũ, mỹr tag hẽ nỹ ẽg tỹ ta kanhgág tag tỹ ẽg vĩ ki nén ũ kinhra kar ẽn tỹ tag ki rán mũ.
Kỹ ẽg tỹ ser internet ki ẽg jé ke pẽ tag ki, ẽg tỹ nén ũ to vẽnhkajrẽn ẽn tỹ ki rán mũ. Ẽg tỹ nén kar to rán há: ’ó kinhra ẽn, ẽg vẽjẽn han há ẽn to rá kar vẽnhkagta mré hã, Kanhgág ag tỹ ag mũ ja mĩ nén ũ vigve ja si ẽn mré hã.
Hã ra ver ã/ẽ tỹ KANHGÁG JÓGO tag ki uri nén ũ tỹ hẽn rike ke mũ, ẽn mré hã tag ki vej mũ gé.

Kanhgág to vẽnhrá pẽ

Ẽg tỹ KANHGÁG JÓGO ki to mẽj ge:
- Kanhgág vĩ tãn han ge.
- Ẽg tỹ ẽg vĩ tỹ rẽnhrẽj há han ge.
- Ẽg tỹ jagnẽ kinhrãn kãn ge ãn mré hã ki rán ge, ẽg tỹ ta Kanhgág tag ti.
- Ẽg tỹ nén ũ kinhra kar ẽn to vẽmén kãn ge, ũ tỹ Kanhgág Jógo ki ge mũn tag ag, kar ũ tỹ Kanhgág Jógo ki nỹtĩ tũ ẽn mré hã, ẽmã kar mĩ kanhgág ag.

KANHGÁG JÓGO ki hẽ rej ge mũ to vãme:
- Ẽmã kar mĩ kanhgág ag tỹ ki vẽnhrán mũ.
- Vẽnhrá kar, vẽnh jykre kar tỹ kanhgág vĩ ki rán kỹ nỹtĩj mũ.
- Pi tag ki fóg vĩ ki vẽnhrán ge nĩ.
- Pi KANHGÁG JÓGO ki ẽg kar fóg ag tỹ nén ũ vẽne kej ge to, tag ki rán ge nĩ
- KANHGÁG JÓGO kãki ũ pi igreja ũ to vĩj. Ke tũ mỹr vẽme kar to vẽnhrán mré hã.
- Pi tag ki ẽg tỹ nén to política ke mũn ẽn to vẽme kar to vẽnhrá nĩj ge nĩ.
- Pi KANHGÁG JÓGO ki jagnẽ kugnỹn, kar jagnẽ to vĩ kónãn ge to, ki rán ge nĩ.
- Pi KANHGÁG JÓGO ki ũn tỹ nén ũ vẽnhmỹ han tĩ, kar ũn tỹ nén ũ kórég han mré ven ge ẽn to vẽnhrán ge nĩ gé.
- Pi KANHGÁG JÓGO ki jagnẽ kugnỹn kỹ fóg vĩ ki vẽnhrán ge nĩ.

“Kanhgág Jógo” Jo Nỹtĩ ag

KANHGÁG JÓGO Jo Nỹtĩ ag tỹ nén ũ kar to rá ẽn nĩgjãg nỹtĩj mũ, ag tỹ ẽmã kar mĩ kanhgág ag tỹ ki vẽnhrán nỹtĩ ẽn ag tỹ rán ja vigve jé. Ag tỹ vẽnhrán ja ẽn nĩgjãg kãn kar ag tỹ vẽnhrá ẽn tỹ vẽnhver Kanhgág Jógo kã ki sa jãvãnh kỹ, Jo Nỹtĩ ag tỹ kykũnh jé há nỹtĩj mũ. Mỹr Jo Nỹtĩ ag tỹ inh hã Kanhgág Jógo kãki nén ũ kar vóg ge ẽn ki rarãj ge to isũpẽ nỹtĩj mũ.
Hẽre mũn ẽg kã’ũ tỹ KANHGÁG JÓGO ki nén ’ũ kórég tỹ ta ki vẽnhrán jan kỹ, Jo Nỹtĩ ag tỹ KANHGÁG JÓGO kãki ‘ũ tỹ vẽnhrán kónãn ja ẽn ti jyjy kykũnh mũ. Mỹr ’ũ tỹ rán ja ẽn ti ke tũ mỹr fi tỹ KANHGÁG JÓGO ki vẽnhrán kónãn tũ ge to kinhra nĩ nỹ ser. Ke tũ mỹr ti ke ag tỹ KANHGÁG JÓGO ki vẽnhrán kónãn mũ gé, Jo Nỹtĩ ag tỹ ’ũ tỹ vẽnhrán kónãn ja ẽn ti jyjy kykũnh tũn kỹ.
Jo Nỹtĩ ag hã nỹ ’ũ tỹ KANHGÁG JÓGO ki vẽnhrán ge mũ ẽn ag tỹ rán sór mũ ẽn nĩgjãg vén ge nỹtĩ. Mỹr kanhgág kar ag tỹ, ẽmã kar mĩ KANHGÁG JÓGO ki vẽnhrán jé há nỹtĩ. Hã kỹ Jo Nỹtĩ ag tỹ rán ja ẽn vigve vén ge mũ, ag tỹ kar ser vẽnhver vẽnhrá ẽn tỹ ag mỹ hán kỹ ag tỹ jagnẽ mré vĩ kỹ KANHGÁG JÓGO kãki vẽnhrá ẽn saj mũ.

Ẽg mré vĩ >> egmrevi@portalkaingang.org