Goj jẽnhkri

Goj jẽnhkri kỹ vỹ há tĩ. pi ã kagãg mũ javo goj kavéj vỹ ã mỹ vẽnhkaga nĩm mũ goj kaga vỹ pir kej mũ, ti kãter kỹ. Hã kỹ nén ũ kórég tỹ vyrmỹ vin ge nỹ tĩ, ũn kãgãg kugprũn ge nỹ tĩ, ga nor ki vãm kỹ. javo ũn nãhér vỹ órtỹ ra mũj mũ. kar nén ũ fy krãn jé. pi goj ki vãm há nĩ nén kórég tĩ.
Hã vẽ ser, goj ki rĩr ke tu rá ti.