Kanhgág ta ó tó ka tỹ ge tĩ

Kutỹ kỹ ẽg nũgnũr ken kỹ ẽg tỹ ẽg juke mỹ:
- Ẽg mỹ ó tó! Ke ẽg tóg tĩ.
Kỹ tóg ge tĩ:
- Ón ja nĩgtĩ...
Kỹ ẽg tóg:
- E! Ke tĩ.
Kỹ tóg tó tĩg kar ta krỹ ke tĩ:
kỹ ẽg tóg:
- E! Ke tĩ.
Hã ta ser tó tĩg mũ.

Obs.: Havé sa à mỹ ó sĩ tó ja ti (vĩ ki ke pẽ) tá.