Tỹnh ge .Pénkrig sĩ fi.

Nén ũ génh fã ra inh ne tĩ mũ.
kron fẽ vyn jé, hãra pénkrig sĩ fi ne

inh pãn to tãpry mũ
kỹ inh ne fi kutẽm sór mũ
hãra pénkrig sĩ fi tóg ge ra tãpry.