Kanhgág ag Arfamétu

ẼG ARFAMÉTU
(Sueli Krengre Candido, T.I.Guarita)

MŨNỸ ẼG ARFAMÉTU KINHRÃG JÉ:

Kanhgág ag arfamétu hã vỹ nỹtĩ:

Vogais à Ẽ Ĩ Ũ Ỹ tag ag tugtó jé ẽg tóg ẽg nĩjẽ tá kãtĩn tĩ

Vẽnhrá sá ag vỹ tỹ kãsũánti nỹtĩ, 14 ke ag jẽ gé:
F G H J K M N NH P R S T V ʼ
Kãnsuánte M tóg tój ke régʼre nĩ:
* Ti tỹ vogais tỹ kri nỹ ẽn ag jã kã jẽ nĩn kỹ ti tó tóg tỹ fóg vĩ ki M tó rike nĩ.
* Ti tỹ vogais ũ tỹ kri jẽ kar kri jẽ tũ ag jã kã jẽ nĩn kỹ ti tó tóg tỹ fóg vĩ ki B tó rike nĩ.

Kãnsuánte N ti vỹ hã rike nĩ gé:
* Ti tỹ vogais tỹ kri nỹ ẽn ag jã kã jẽ nĩn kỹ ti tó tóg tỹ fóg vĩ ki N tó rike nĩ.
* Ti tỹ vogais ũ tỹ kri jẽ kar kri jẽ tũ ag jã kã jẽ nĩn kỹ ti tó tóg tỹ fóg vĩ ki D tó rike nĩ.

Uri ẽg tóg arfamétu to nén ũ kãgrá vigvej mũ.