Ta kutẽ

Ta kutẽ vẽ,
Ta kutẽ vẽ,
à hãren mũ
à hãren mũ
Vẽnhkri-venja róm jamũ
Vẽnhkri-venja róm jamũ
Sa vẽnh péjujé
Sa vẽnh péjujé