Vãjãn tu rán

Ẽg si ag vỹ nén ũ nĩ ko kamẽ nỹtĩg nĩ, nãn kãmĩ ke ko ag vỹ tĩ krág nĩ, fẽfẽn nĩ, kar fójin, se, kar ójor nĩ ke gé.
Nãn kãmĩ ke kar vẽ tag tĩ tag kuri vỹ tỹ mẽnhu nĩ pĩ gru há ki han ag tĩ nén ũ nĩ ti. Ẽmĩ grẽ, mỹnjóka grã mẽnhu totor, gãr tynyr, vẽjẽn ũ tãg jén vỹ tỹ voga tãg nĩ. Voga toton kỹ tỹ turẽmũ han tĩ voga totor vỹ tỹ nén há nĩ tĩ.
Hãra fóg ag vỹ vẽjẽn ũ ki kanhgág mogmogtãg kanhrãn mũ,hã kỹ vỹ fóg tu hã jãvãnh ke mỹ ha, uri ãkrẽnh vỹ sĩ tĩ ha kỹ ẽg sĩ ag tỹ nén nĩ koj fẽ hã vã tag tĩ.