Kanhgág ti vãsãn


Kanhgág tỹ nén ũ tu krónh ke vãnh ẽn ti vỹ vãme mág jãj mũ,ti tỹ to jê kar ti kẽgke ag mỹ.
Ti tỹ vãsarénh ẽn kamẽg tũg vã mỹr tĩ tỹ ki hã han sór vã.
Ga tu vỹ vãsãn mũ ti,mỹr ti ga vẽ.Ẽg mỹnh vã ke tỹmũ kanhgág ti. ga tu.ẽg mỹ há han tóg tĩ ga tag ti. ke tỹ mũ,ga tag vỹ ẽg mỹ nén ũ kar vin tĩ ke vỹ mũ kanhgág ti.
Vãsãn tỹ krỹ kej ke tũ inh nĩ,ke tóg mũ.mỹr sỹ inh mré ke ag mỹ há han sór vã.Ẽg tỹ,tỹ kanhgág pi há tĩg tĩ,hãra ag tỹ kinh rãg ge nỹtĩ,Ẽg vãsãn sãn mũ tugrĩn.ti tỹ kar ẽg mỹ há tĩn jê,ẽg vãsãn já turĩn.Ẽg tỹ ẽg krã ag mog mog há han jé.
Inh mỹ há tỹ tĩ,isỹ tỹ kanhgág jẽnkỹ,mỹr sỹ nén ũ há tu vãsãn tĩ kỹ.inh kẽg ke ag ju.