Vẽnhmỹ

ŨN VẼNHMỸ RIKE: ãn hãvỹ vãsóki nén ũ tu jykrén sór vãnh nĩ kemũ, vé vãjykre kar vỹ ti mỹ há nĩj mũ. Ti pi ti jykre fãg sór mũ.

KRĨ KÓRÉG RIKE: ãn hãvỹ nén ũ há han ge tu jykrén sór vãnh nĩ ke mũ. Vé tỹ tĩj mũ.

KANẼ TŨ RIKE: ãn hãvỹ ũ tỹ vỹsỹrénh mũ ãn ki ãvãnh tũ nĩ ke mũ.

KUTU RIKE: ãn hãnỹ ti régre ag vĩ mã sór vãnh nĩ, vé tỹ ti rãnhrãj hã tu kanãjur tĩj mũ, ti tỹ kysã tũg kỹ jãnkamu vej ke tu vỹ mỹhá tĩj mũ vé.

VĨVÃNH RIKE: ãn hãnỹ ti tỹ nén ũ tu jykre tó vãnh nĩ kemũ, vẽnhpéjug tĩ rike tỹnĩ.

TĨG VÃNH RIKE: ãn hãnỹ ti kanhkã vigvenh tĩg vãnh nĩ kemũ, ũ tỹ ti tumẽg nỹtĩ vỹ hãra pi mĩtĩ mũ.

KAGA RIKE: ãn hãvỹ vẽnhvĩ kórég tó kamẽ nĩ kemũ.

MOG VÃNH RIKE: ãn hãnỹ vẽnhkar tu há tũ nĩ kemũ, vãsỹvĩn tu tỹ há nĩj mũ.

Tag tó kãn kar ser ũn jagỹ tỹvĩ hãvỹ tỹ: ũ tỹ "TOPẼ" mré vĩ sór vãnh vỹ jagãgtar nỹtĩ.

HÃRA ẼG VỸ TỸ JAGNẼ MRÉ KE KAR NỸTĨ "TOPẼ KRẼM" ẼN PI TŨ KEJ MŨ HAMẼ!!!

{Mario Quintana}
Trad. Ivone Jagnĩgri