São João do Irapuá

Setor tag vỹ tỹ ẽmã ta GUARITA kãki tỹ jamã tỹ 12 ke ag kã'ũ nĩ.
Ti vỹ tỹ município ũ tỹ REDENTORA/RS ke mũ kãkã nỹ, MIRAGUAÍ/RS mré REDENTORA ag kuju
kãkã ta nỹ.