Rapi

Rapi

Ẽg tỹ rapi tỹ vẽnhrãn fã tag vỹ 1564 kã ẽg ga tag ki vẽnhvẽn.
Fóg ag tỹ pránh hynhan fã ag vỹ kejẽn tu jỹkrén ẽma ta INGLATERRA ke mũ hãn ta.
Kỹ ag mré ke ũ ti vỹ kejẽn ti nĩgru tỹ pránh tỹ kénkén ke kar Pepe ki rán, mỹr vỹ ag mỹ há nĩ, kA ag vỹ prỹn tag kỹ rapi kãgra ki kanhrãn
Hãki fog kuprĩ (alemão)KASPER FABER ti vỹ 1839 kã ag tỹ uri tỹ rán fã tag han mũ ser.