Nãn ga

ver ta kanhgág ag nỹtĩ ja mĩ tỹ ver nãn tĩ,
fóg ag ne ki kã ge kỹ nãn tỹ tũ ke mũ,
mỹg mág mré ag ãkréj fã tỹ tũ ke rã nĩ,
krẽkufár tỹ tũ ke rã nĩ, goj tỹ kaga san kỹ,

Kanhgág ag vỹ, nãn ga ag vỹ tag ki nỹtĩ nĩ,
nãn kãmĩ nén ũ há tĩ ver,
ẽgkrã tỹ ki kanhrãnrãn ke vẽ.