Ẽgóro

Ẽg ẽmã tỹ Missão tá kanhgág ag vỹ, ẽgóro tag ko tĩ ver:,fuva,pého féj,kumĩ,siraj.
Mỹr ẽg si ag vỹ vẽsỹ tavĩn koja fã nĩgtĩ,hã ka ag vã tar há ja nỹtĩg tĩ,kaga vãnh ke gé.
Ka ag vỹ uri ẽg mỹ,ãjag krẽ kãsir nỹtĩ ke mỹ han nĩ ke tĩ,kỹ ag vỹ ko kinhrãg mũ ,kãjatũn ke tũ ag nĩ ẽn ki.
Ẽn ki ãg vỹ kaga vãnh nĩj mũ,kar tar há nĩj mũ ser.
Hãra kanhgág ag vỹ,ẽg vĩ tóvẽnh ag,ẽgóro hã ko tĩ,kanhgág ẽgóro hã ko mỹ.
Hã kỹ ag vỹ kãjatũn nỹtĩ nĩ.