Crack

Ver isỹ tag kãmén tũ ke CRAQUE/CRACK ag kãmén sĩ han mũ: CRAQUE ke mũ tag vẽ tỹ nén ũ há nĩ, tu kinhra tỹvĩ vẽ, pi kren mũ,ũn há han vẽ.
CRACK rá tag ve há han ra ser, rá ũ ti nĩ, ẽg tỹ tó vẽ vẽnhrike nĩ vẽ, hãra ti vẽ tỹ nén ũ kórég nĩ, kỹ isỹ ti kãmén sĩ han mũ.
CRACK tag koj ke vỹ tỹ sĩgar ko ri ke nĩ, nĩja han jé tóg mũ, tag vỹ jãgja e tỹvĩ nĩ, hãra ũ tar, ũn jagá há tỹvĩ vỹ tỹ COCAÍNA nĩ. Tag pũr kỹ ti nĩja vẽ ãg krĩ kujo ra tĩg mũ, 10 segundo ki, ti tỹ ãg kãnĩj ke vỹ 3 min nĩ, hãra tag vẽ 10 min tỹkrỹg ge nĩ kejẽn. Ti tỹ ki COCAÍNA nĩn kỹ tỹ ser ãg vẽnhmỹn mũ, ãg tỹ kãmãn kỹ, ti tỹ ãg há ken jé ãg vỹ komãn mũ, komãn, komãn ge jé ãg tóg mũ ser, tag hã ke ãg vẽ tag tuvãnh tũg ge mũ ser, nón ãg tóg tĩg ge mũ, nén ũ kórég han jé ãg tóg mũ, nén ũ pigju jé ãg vỹ mũ, ke ãg vẽ ter mũ.
CRACK ke mũ tag kaja vẽ COCAÍNA ke mũ tỹkrỹ tũnĩ, hã kỹ tag hã vẽ ẽmã kar mĩ vẽnhvinven mũ nĩ ser uri. Vẽnhkaga e ven jé tóg mũ, tag ti, hãra tag vỹ tỹ ã tar nĩ ve nĩj mũ, nén ũ e han jé ãg tóg mũ, tuvãnh tũg jé. Tag vỹ kygta tũ nĩ, mỹr tóg kãnhmar ãg tỹ koj há ké kej mũ sĩgar tag ti.
ÃG Tỹ KANHGÁG vỹ tag vóg sór ke tu nĩ, nén kórég vẽ, nén ũ há to ãg vẽ vãsãnsãn ge nỹtĩ.
Hã vẽ ser.