Pisé han ge

Pisé han ge
Pisé vỹ tỹ kanhgág tỹ kaingang ag vẽjẽn ũ nĩ, gãr tỹ hár ti nĩ.
Ẽg tỹ pisé han jé ẽg tóg ge tĩ:
Pĩ gru kri ẽg kukrũ sãg tĩ, kar kỹ ẽg ki gãr grãj kujẽg tĩ, ti totor jé, ki ẽg tóg ver mrẽj pin kỹ vãm tĩ.
Ti totor kãn kỹ ẽg tóg ser kréj ki kujẽg tĩ, ẽg tỹ tynyn jé kra tỹ.
Ti tynyr ta tỹ mẽnfu ve nĩj mũ ti kar kỹ. Ẽn ki tóg há nĩ ser pisé ti ẽg tỹ ko jé.
Pisé tóg nén ũ nĩ kar to ko há nĩ kar fuva nej to ke gé ver.