Goj kafã tũ ( mar )

Kanhgág ag vỹ fóg ag ẽmã jã tá mũg tĩ. Hã kỹ kanhgág ag vỹ goj mur ja ẽn tá nig tĩ tĩ, mỹr tỹ sór já ẽn mĩ mũg tĩ g, goj kanẽ ẽn tá. Hãra fóg ag vĩ ki ag tỹ to “mar”kej ãn to kanhjgág ag tỹ “goj kafã tũ” ke tĩ. Kỹ tag hã jé kanhgág ag tỹ goj kafã tũ ve ja nỹtĩ ha, hã kỹ ag tỹ goj kafã tũ kinhra nỹtĩ. Ẽg pi goj kafã tũ fĩnrãm tĩ ẽg mro mỹr; mỹr tỹ kafã tũ nỹ goj tag ti.

Inh mỹ kanhgág tỹ ẽmã tag mĩ junjun vén mũn kã, hẽre mũn prỹg tỹ 3 mil kãfór kar ag tỹ kanhgág ũ ag mré goj kafã tũ mĩ mũ ja nĩgtĩ, hã kỹ ag tỹ kinhra nỹtĩ.

Ẽg ga tỹ Brasil ki goj kafã tũ ti fyr tỹ 8.400 km nỹtĩ, ti sĩnvĩ mré tỹ kãki nén há nĩ gé. Goj kafã tũ hã tá fóg ag tỹ sa gé kãmũg tĩ, hã ra kanhgág ag pi kinhra ja nỹtĩ. Goj kafã tũ kãmĩ tỹ krẽkufár kamã tĩ, ũn kẽsir mré ũn ehe ag mré hã. Nén ũ kar tỹ goj jé ke vỹ goj kafã tũ kã tá nỹtĩ. Hãra ver goj kafã tũ ti krãm fóg ag tỹ to petróleo kej fã vỹ nỹ gé, tỹ ag tỹ jẽnkamu to Vãne ke tĩ ag rikun jé. Brasil ta goj kafã tũ ki ne ti kãmur vỹ tỹ 200 milhas nĩ. Tag hẽ to Brasil vỹ goj kafã tũ ti mũ ẽn kar ti krãm mũ ẽn mré hã ki ne nĩ gé.