Cândido de Oliveira Fongue to vẽme vẽ

Vẽnhvĩ tag vỹ há nĩj mũ ẽg régre ag tỹ Fongue ag mỹ.

Prỹg tỹ 1908 kã General Oliveira Freitas,Diretor da Colônia Militar do alto Uruguai,kar tóg Campo Novo tỹ tóg ẽmã tỹ Santo Ângelo,kỹ tóg ẽmã tag mĩ vyr ja nĩ.

Ti ẽmã vỹ tỹ 255 kanhgág nĩ.kar tóg 58 ag nĩ,kar tỹ 56 fag.kar gĩr tỹ141 ke. Kanhgág tag ag vỹ ẽmã tỹ Guarita ki ke nỹtĩ.vẽnh kãgter vỹ mág tavĩ nĩ.ẽmã tag ki.pãi mág pi inha mỹ to mũ, mỹr tóg kãg ter mág mỹ nỹ ser.ti tỹ to mỹr tóg kãgter mág ser.

Ag pai mág tóg to mũ ser general ti. kỹ kanhgág ag pai mág vỹ kapitão vỹ Candido Oliveira Fongue ke tĩ. Fongue kósin vẽ ser.mỹr kanhgág ag ga pi ver tỹ ag tũnỹ ver (demarcadas) kanhgág ag tỹ ver fóg nĩgé ki nỹtĩ ver.mỹr fóg ag tỹ ver kanhgág ga ki nỹtĩ ag fóg ag.kỹ kanhgág ag tóg ser fóg ag mỹ rãnh rãj mũg tĩ ser.nãn mré ag tóg van tĩ ser.hãra fóg ag mỹ ke vẽ ag rãnhrãj ti.

Hãra kanhgág tỹ Inhacorá ke ag tóg vyr mỹ tĩ. ag pir nỹtĩn kỹ.