Kamẽ mré Kanhru to vẽme

Kamẽ ag tỹ ga kãki pa vén, kurã ke mỹr, rã tỹ jun ke kỹ, jãvo kanhrukrẽ ag tỹ kutyg mỹr paja nĩ kusã mur mré. Ẽn ki kamẽ ag tỹ ser nén ũ hyn-han mũ, nẽn kãmĩ ke ag, kurã tá, ẽn ki ag tỹ kurã tỹ mũ nĩ ser.
Kar kutyg mỹr kanhru ag tỹ kãmĩ ke ag hyn han mũ, ẽn ag tỹ ser kuty kãmĩ mũ nĩ gé ser.
Kar ag tỹ vẽnh prũg mũ gé ser, ag krẽ tỹ jag nẽ mrévin mũ. Kamẽ kar kanhrukrẽ ti kar fi tỹ rá tỹ ũ mẽm mũ, pi ẽn kã "festa" tĩg tĩ.
Kanhru vỹ nãn kãnra jykrén tĩ mũ, hãra nãn kãntá karẽrẽ ag mỹ sin ser ke mũ nĩ,ag mỹ sin sér vỹr kỹ kanhru tỹ vemũ ag mỹ sin sér ti, ẽn ki nĩ kamẽ ag mỹ to mũ kỹ ser ag tỹ mỹ ẽn ne mré mỹ sin sér mũ ser. Ũri tỹ ẽn gé tĩ ha kanhru kar kamẽ ag tỹ jag mré kanhir kar mỹ sĩn sér tĩ ha.