Nãn mré goj kirĩr ke

Kanhgag ag vỹ ag nãn tỹ tu ke rã tỹ vẽnh kutãn nỹtĩ nĩ,mỹr fóg ag vỹ ka kykym mũ kar ag vỹ nén ũ kórég tỹ mĩ vãn mỹ ha,nén ũ kãgter ja mré hã kỹ vỹ nãn kókén mỹ ha.Kar ũ ag vỹ nãn kugprũn mũ mỹr nãn pi rã nén ũ pũn há nĩ mỹr nãn ga ag vỹ kugprũr mũ gé,kỹ vỹ pir kej mũ nãn ga ti mỹr ka ag vỹ rinrĩr nỹtĩ jẽnger vỹ nỹtĩ gé mỹr nãn vỹ ver mẽg nỹtĩ.Nén ũ kirĩr ke ũ hã vỹ tỹ goj nĩ gé,mỹr fóg ag vỹ nén ũ kórég tỹ goj ki vãm mỹ ha, hã kỹ goj vỹ kavéj nỹtĩ krẽkufár vỹ tu ke rã nĩ ha goj ki risu tugrĩn.Hã kỹ kanhgag ag vỹ tu vãsãn ge nỹtĩ nén ũ kórég tỹ ag nãn kar goj ki kãrã mág tu nĩn jé mỹr tỹ ẽg rike nỹtĩ gé jãnger vỹ tĩ,rinrĩr vỹ nỹtĩ gé.