Nẽgnẽg Kãme

Kanhgág ag jogo ũ vẽ gé, ag kar ta tỹ joga ke tĩ: Gĩr, kyrũ, ũn si há mré hã. Ag ta nẽgnẽg ja han jé ag ta gãr fár tigtéj ẽn kunũnh-kunũnh ke kỹ tỹ han mũ, kỹ ag tỹ ser ki kagje kỹ ti ta ror há Ken kỹ ser ta jagnẽ nĩkrén kar jagnẽ Kato kej mũ ser. Ag pi ag pan ta nẽgnẽg ki tãnh tĩ, ag nĩgé tỹ ag tỹ ta ke tĩ.

Hẽren kỹ kej ge:
• Régre han kỹ ag ta jẽj mũ. Kỹ ag ta jagnỹ mỹ tãnh tãnh kej mũ, kynhmỹ ta tĩgmũ. Ti ta tanh kỹ ta (ũ ke ta) kej mũ, ag tỹ jagnỹ mỹ ke vẽ. Ũ ta kutẽm vãnh han mũ ẽn ta ũn fĩn rãm mũ ser.

Hãra jogo tag ji ta tu vẽjy kre ũ nĩ, gé

Ag ta ag rárá kinhrãg jé ke hã ta jogo tag han mũ gé. Kỹ ag ta jagnỹ tãnh kinhrãg mũ gé ser gĩr kar kyrũ ag. Kar ag ta ag jamã kãki ũ tar ẽn kunũnh-kunũnh kej mũ ser.
Ag ta kar ẽmã ũ ag katu joga kej ke vẽ, ag ta ũ tar ẽn ve sór vẽ. Ag ta jagnỹ mré tu mỹ sér fẽ vẽ.