Nén ũ kórég ja

Ga tag ki tỹ nén ũ kamã tĩg ja nĩgtĩ vẽ, hãra tỹ tũ ke mũ gé. Ga tag ki tỹ fág kamã nĩgtĩ vẽ, hãra tỹ tũ ke mũ. Goj há ên ag tỹ kórég kóntỹvĩn mũ, krẽkufár tỹ tũ kerãnĩ nĩ há. Ẽg tỹ ki ẽgfirĩnh fã hã vẽ, kar ẽg
tỹ ki vẽnhkugpejfã vẽ, ẽg krẽ ag mré. Jẽsĩ 'e ẽn ag tỹ tũ ke mũ gé, uri tỹ kórég tỹ vĩ tĩ,nén ũ há ẽn tỹ tũ kẽn kỹ. Ẽg pi nén ũ há ẽn ve mãn mũ, kỹ ẽg tỹ jag nỹ mré, ẽg ga kirĩr kej ke nỹ tĩ gé.