Kókoj fĩ

Nãn mág tỹvĩ jitóg nỹgtĩ,
hãra kijãn e ke mỹr nãn jitóg pũr nỹ nĩ,
kỹ nãn ga ag jita pétã mũ nĩ,
hãra kókoj fĩ jitỹ jãvo goj ra tãtĩg kỹ goj pra kỹ nãn grug ãn kri tỹ nẽg nẽg ke tĩ, fũrũn kỹ.
kỹ nãn ga ũ ag jitóg fi ve kỹ hã han mũ gé.
ky nãn pũr jitóg komẽr hã nhyr nỹ nĩ ser.

TU JYKRE: { ẽg pi nén ũ jagyhá mỹ krónh kej ke nĩ, kỹ ũ vỹ ẽg vãsãn ve kỹ ẽg mré han sór mũ gé, kỹ ẽg tỹ jagnẽ mré kato vãsãnsãn kỹ pi ẽg tỹ hẽrej mũ, fĩn rãm ja ẽgtamũ }!!!