Ẽmro tỹ ẽmĩ

Ẽmro han ge:
Gãr tóg grãnh kỹ ẽg kre ki fãg kỹ kaféj tỹ kri tam tĩ, kar ẽg goj tá fẽg mũ tĩ, kurẽ tẽgtũ to. Tá krỹg kỹ ẽg ma kãmũ kỹ kréj ki vin kỹ tynyn tĩ kar ẽg kánhgren tĩ, ti tỹ funfur ken kỹ tóg há nĩ ser.
Ti funfur ẽn mrãn ẽg tĩ goj tỹ, kar ẽg pãgónh ti ser ẽg tỹ ta ẽmĩ han jé. Ẽg tỹ pãgónh kar ẽg pi ki mrẽj ẽn kure kỹ kãkã nĩm tĩ, ti grã jé. Tỹ rĩr ke ẽg nĩ hãra, ti pũr tũ nĩn jé mré ẽg jakajẽn tĩ gé, ti tỹ grã há han kãn jé. Ti grã kỹ ẽg kunũnh kỹ nén ũ nĩ to ko tĩ.