Gónvẽ

Gónvẽ vỹ tỹ jẽsĩ jyjy nĩ, jẽsĩ tag vỹ ti prỹg tá krỹg ka hã kyr tĩ, ti kor vỹ ta: Fe pẽró kusũg, kar tỹ rórór nĩ. Jẽsĩ tag vỹ kanhgág ag mỹ nén ũ ki há mag tavĩ nĩ, mỹr tỹ prỹg tãg kã hã kyr tĩ, ẽg ta ẽg ga ki ẽkrãn ge ve jê, kukryr nĩ kar kỹ.
Tag tugrĩn jẽsĩ tag vỹ ta kanhgág ag mỹ prỹg tãg jun ge tój fã nĩ, kỹ ti si ag vỹ gónvẽ kyr tumẽ tĩ ag ãkrãn jẽ.

Tu jukrén jé:
• Jẽsĩ tag mỹ mĩtĩ ver hẽn?