Kanhgág ta kãvãru kri mũ ag

Kãvãru vỹ Europa tá kãtĩ.
Vỹsỹ pi kãvãru ja nĩ Brasil ki. Portugues kar Espanhol ag ha ne kãvãru péri kómũ vén mũ.
Ẽmã régre ag vỹ Brasil ki kãvãru kri mũ kinhrãg: KADIWEO ag vỹ Mato Grosso do Sul tá ki ag vỹ Charrua ag vỹ Rio Grande do Sul tá.
Kadiweo ag vỹ kãvãru kri mũnh fã nỹ tĩg kỹ ag vỹ Brasil mré Guerra do Paraguai vãnh kren tũ. (mer ki vé)

Charrua ag vỹ kãvãru kri mũnh fã nỹ tĩg kỹ ag vỹ Uruguai mré Guerra Cisplatina vãnh kren tũ. (mer ki vé)