Rã mré kusa kãmẽ

kejẽn rã tóg ga ra kãtĩ mũ,ãvãnh tĩ jé.Ti tỹ kijun mỹr kanhgág fag tóg jamẽ jẽsũg nỹtĩ,sĩnvĩ fag tỹ nỹtĩ.Ka tóg ser vỹn ke mũ gé rã ti.Ti tỹ tá jun mỹr kusa tỹ kã nĩnĩ ti ĩn tá,kỹ tóg ser ga ki ke fag kãmén mũ,fag sĩnvĩ,fag jẽsũg ẽn tó tóg mũ.kỹ kusa tóg ser inh hã nỹ ra tĩg gé kemu, ka tỹ ser tĩ mũ gé,ti tỹ tá jun mỹr fag tóg gãnh kugsej pãn tu mrãj nỹtĩ ti pi ũn sĩnvĩ ũ fag vég mũ.
Ka tỹ tĩg kỹ rã mỹ inh pi ũn sĩnvĩ ũ fag vég mũ kórég kar nỹtĩ nỹ fag ke mũ gé.Kỹ rã tóg tĩg mãn mũ gé hãra fag tóg ver sĩnvĩ nỹtĩ.kỹ tóg vãnh hã mỹ inh hãmỹ fag tóg sĩnvĩ ja nỹtĩ ke tóg mũ,isỹ ta rỹ hã kỹ ke tóg mũ.