Gatu sĩ

Gatu vỹ tỹ ẽg mẽg jẽ. Ẽg ĩn kẽ tỹ jẽg tĩ. Ti sĩ ki ẽg vỹ jẽ'ỹn tĩ. Pi jũ jẽg tĩ.
Hãra nãn kãmĩ gatu hãnỹ jũ jẽj mũ. Kỹ ẽg pi ãn jẽ'ỹn tĩ, ketũmỹr tỹ ti jũ kỹ ẽg koj mũ.
Kỹ hã vẽ ser, gatu to vẽme ti.