500 Prỹg

Ũn mág ag tỹ vỹsỹ, junjun janki,
Ẽg ta vỹsarinhrénh ẽg tóg,

500 prỹg ki ẽg tỹ vỹsãnsãn mũ,
Ẽg tỹ kanhgág ag,
pã'i tỹ ti mré ke ag kãjatun,
Hẽra ẽg tỹ vỹsãnsãn mũ, ẽg mũja mĩ.

Kanhgág,kar ũn sá mré, ũn kupri ag tỹ,ag ta, vỹsarinhrénh ja nĩ,
Fóg ag tỹ vỹsa junjun jan ki,
Ag tỹ vasarinhrénh ja nĩ.