Pã'i ag ẽmã jér mãn ge to vãsãnsãn - Iraí (Nãnga) RS

Ẽmã tỹ Iraí (Nãnga) tá pã`i ag vỹ ga to vãmén mũ ha, fóg tỹ pã`i mág ag mré.
Antropólogo ag tỹ ga rá kar ti kãgrá han mũ ha.
Vãnhver tỹ kãnhmar kutãj vãnh nỹ kanhgág tỹ pã`i ag tỹ fóg ag vãmer kar ag jykre tugnỹm mỹr.Hãra kanhgág tỹ pã`i ag tóg ge mũ:-"Ẽg pi genka tuvãj mũ fóg ag jykre ki vãnhmãn e han jé ẽg tóg pã`i mág tỹ kanhgág kar fóg ag mré, ti tỹ kuvar hãra kãnhmar kikro jé" ge ag tỹ mũ Nãnga ki pã'i ag