Laranjeiras: Ãmã sĩ tỹ Rarỹj to ke

Setor Laranjeiras
(Ivone Jagnĩgri da Silva)

Ãmã sĩ tỹ Rarỹj vỹ ãmã mág tỹ Guarita kãkã nĩ gé.
Ti ga mág vỹ tỹ 96 hectare nỹ, tá vỹ ki vẽnhkajrãn fã nĩ {escola de ensino fundamental}, ãn hã ki isóg rãnhrãj tĩ.
kar vỹ ki vẽnhkagta mãn fã nĩ gé {posto de saúde},
kar vỹ tá topẽ vĩ mãjfã nĩ gé {igreja},
Ũn ta tá nỹtĩ mỹ tóg há tĩgtĩ...