Kanhgág jag tu há

KANHGÁG JAG TU HÁ!
Inh sũ hã taá jẽ!
Goj tá!
Nãn kãntá!
Hãn ta!
Kãg ka mré?

Inh sũ mỹ ã tỹ inh kamã?
Ũ tỹ ã tũ há!
Ũ tỹ ã já prãr!
Ũ tỹ ã tu mẽ!
à tỹ ã ti tu há ẽn ven sĩ han jê!

Vãnh péju tũg nĩ!
Kren tũg nĩ!
Katutã kãtĩg nĩ!
à kãgrá,ã vãnhgrén tỹ inh mỹ vãnh vem mũ,inh mỹ!
No tỹ inh Fe Ra rã,rike han ẽ tóg! Isỹ ã tu há ti!

Tu jykrén nĩ.Ã inh su jykré vỹ ,ã tỹ vej há kej mũ!
Ãn ki,ã tỹ inh ve sór mũ!
à tỹ,ã pir mỹ tĩ ẽn vỹ ã mỹ tỹ ne tũ nĩj mũ!Inh kuvar ta!