Tẽrtẽr

Ne nẽ tẽrtẽr ti ẽ mỹ? Tẽrtẽr vỹ tỹ Fóg vĩ (Quero-quero) nĩ, sĩnvĩ tỹ jẽ. Ti tỹ kurẽ tá kyr kỹ ti tỹ ũ ve vẽgtĩ, ẽn ge tỹ tĩ gé, ti tỹ kuty tá ũ tĩ ve kỹ ki gé.