Pã'i fi

Ãg ga mág tỹ Brasil vỹ vãhã ti kãme ki ũn tytá fi tỹ pã'i han mỹ ser. Prỹg tỹ 2010 kã,
kysã tỹ tumru kri nũr tẽgtũ kã ũn tituru nỹtĩ vỹ vóta ké. Hãra fi vỹ ver ãn kã vãnh kren. Mỹr Dilma fi mỹ ke ja vỹ 46,90% tykrỹg ja nĩ, jãvo José ti mỹ keja vỹ 32,61% tykrỹg.
Kỹ tribunal vỹ vóta ke mãn ge tó, mỹr Dilma fi mré José Serra ta jagnẽ pétém kren kỹ mũ nĩ.
Kỹ vỹ kysã tỹ tumru hã kãki ke mãn gé, kurã kri nũr tỹ 31 kã.
Hãra fi vỹ ãn kã ti ré mág ser, kỹ fi pi vẽnhkren mũ ser.
Fi mỹ ke ja vỹ 56,05% tykrỹg janĩ. Jãvo ti mỹ ke ja vỹ 43,95% tykrỹg ja nĩ.
Hãkỹ uri Dilma Russeff fi vỹ tỹ ga mag tỹ Brasil ki tỹ ãg pã'i mág nĩ ha.