Jỹkora to vãme

Ẽmã tỹ Inhacorá
Vẽnhvĩ tag vẽ tỹ Raul Abbott tỹ rán kar tó ja nĩ, tag vẽ tỹ Inspetor nĩg vég mũ, S.P.I ki.Rio Grande sul tá.
Kejẽn General Oliveira Freitas vẽ tag mĩ kãtĩ mũ, tag ti vẽ tỹ Diretor nĩ, ga kãmun mun ja fã vẽ, ẽmã tỹ Palmeira tá ti vẽ kãtĩ mũ, Campo Novo ra. Tag kuvar vỹ tỹ 85 km nĩ, hãra ti tỹ ẽmã tỹ Santo Angelo ra tĩg vẽ. Ti tĩg ta ke tóg ẽmã tỹ Inhacorá vég mũ, tag ke ag vẽ 58 ki jẽ nĩ, fag vẽ 56 ke jẽ nĩ, jãvo gĩr vẽ 141 ke jẽ nĩ, tag kar ke kanhgág vẽ ser 255 ke jẽ nĩ, kurẽ tag ke.
Ẽmã ki kanhgág tag ag vẽ jagy há tỹvĩ nỹtĩ, kronhkrój tỹvĩ, tỹ nén ũ tuj ke ag vỹ nỹtĩ. Ẽmã tỹ Guarita tá ke rikej ke ti nĩ, ag ne kãgter mág jé nĩgnĩ, kasike tỹ vẽnhkãgter nĩkrén tũg ja ãn kã, mỹr nén ũ há pijé, mỹr gen kỹ pi tũg tĩ vẽnhkãgter ti, jitóg.
Ẽmã tỹ Inhacorá jo nĩ vẽ tỹ capitão Candido D´Oliveira Fongue nĩ, Kasike Fongue ke tĩ kósĩn vẽ tag ti, krój ra vẽ ti mỹ há tĩ, ti pi vẽnh mỹ nén ũ jãvãnh mũ, ti mré nỹtĩ ag kar hã mỹ tóg nén ũ jãvãnh mũ. Tag kã, ti ga pi ver kãmun kỹ nỹ, ti mré ke tũ ag vẽ ti ga kãmĩ mũ nĩ, ag tỹ vẽnyn ag mũ, ag tỹ gen kỹ ser vẽnhmỹ ra mũn jé, ag tỹ ag ga tag vyn jé ser.
Vẽnhmỹ tá ke tag ag vẽ ón kỹ kanhgág ag ga kygjãm tĩ, mỹr ga vẽne kej fã ag vẽ mĩ nỹtĩg tĩ, kỹ ag tóg papé ma kãtĩg kỹ kanhgág ag mỹ ven tĩ ser, tag pãti kanhgág ag pi jag ga vóg mãn mũ ser, ag pi rãnhrãj mũ gé, mỹr vẽnhmỹ fóg ag tũ vẽ ser.
Inhacorá ki kanhgág ag vẽ vẽso sĩ ki nỹtĩ nĩ, vẽregre kỹ ag nỹtĩ nĩ, nén ũ han sór isóg tag kã, fóg tỹ pã’ĩ mág ag mỹ isỹ papé jẽgnẽ, tag ag tỹ nén ũ tỹ vẽnyn jé kãfór han jé kanhgág ag mỹ. Ũ ag mré isỹ kikro mũ: Diretor na Colonia ne Ijuí, Comissão tỹ ga ju nỹtĩ tỹ Palmeiras ta ke ag ke gé, kar isỹ kanhgág ag jo ũ fãg mũ gé, ti hã vẽ Idelfonso Pires d´Oliveira ke mũ, ti tỹ kanhgág ag mré krỹ ke kar ũ ag tỹ ga ra kãge han tũg jé ser, kanhgá tỹ vẽnỹn tũg jé
Kur, még pipin isóg, monh tãnh ke gé, gãr tỹ morsa fór tỹ 10 ki vyn isóg gé, Kasike mỹ isy tuvãnh kãn.
Tãg tỹ tĩ ver Idelfonso Pires papé ũ tỹ inh ki jun ti, hãra vỹ tag ki ag tỹ há ki sĩ han jé tó mũ, ẽpỹ han kar ag vẽ nén ũ fy tỹ ga ki fan jé nĩ ha, hãra ver Padilha mré ti krẽ ag mãn hã vẽ kanhgág ag ga ra kãmũ tĩ, ta ag vẽ ag jakré kókénkén mũ nĩ ver. Kỹ tag tỹ ke mãn tũg jé ti vỹ sub-delegado ne Campo Novo mỹ tag ve ra ke jé nĩ ser, tag tỹ ke mãn tũg jé.