Vyj mré No

Vyj mré no tỹ kanhgág ag ta jogo han tĩ gé. Ũ ag ta ka ki rán mũ kỹ ag ta kihã pénũ sór mũ, ti kuvar ta tỹ jãn ke tỹ 20 ke nĩ, 20 passo vẽ ser. Ag pir mỹ ag ta jagnẽ katu ke tĩ. Kar ũ ta kihã pénũg mũ ag ta jagnẽ katu ke mãn mũ gé. Ũ ag ta kynhmỹ pẽg mũ gé, kỹ ag ta ga ki rá ror han mũ. Kỹ ũn pẽg ke mũ ẽn ta ga ki rán ja ẽn rãhã jẽgmũ, kỹ ta kynhmỹ pẽg mũ, pẽg tar han ja ta mũ. Ũ ta ti no tỹ ga ki rá ror han já ẽn kãki kutẽ han mũ ẽn ag ta kar jagnẽ katũ ke mãn mũ gé. Kurã ẽn kõ ag ta vẽjẽn mág han mũ, kỹag ta jagnẽ mré ko kan mũ ser, ag ta jagnẽ mré tu mỹsér vẽ ser, mỹr ag pi prêmio han mũ. Ag ta jagnẽ mré tu mỹsér kỹ ta ag mỹ há tĩ ser. Ũn si ag kanhir fẽ vã, ũri kanhgág mogmog tãg tag ag pi no han kinhra nỹtĩ.
No tỹ ag ta nẽn kãmĩ nén ũ tãnh tĩ gé, ag tỹ nén ũ nĩ kosór kỹ. Ũ ta tỹ jẽsĩ mỹ ke pẽ nỹg tĩ gé. Kar ũ ta tỹ nén ũ mág ag mỹ ke nỹ tĩ gé.