Vãfy

VÃFY

Vãfy vỹ kanhgag ag my há nĩ,myr ta tỹ ti sĩ ag tỹ tu mén ko ti vej fã nĩ.Kỹ ta uri ke ti ver,guarita (setor Missão) ki tỹ ke nĩ.Ũ tỹ mén ũ ki rãnhrãj vỹj vỹ vãfy han tu mén ven tĩ.