Kamẽ tỹ Kanhrukrẽ mré vãnhprũg

Kamẽ vỹ Kanhrukrẽ ĩn ra tĩ mũ, kamẽ tỹ ti kósin fi mén sór vẽ,
kỹ tóg tá jun kỹ kanhrukre kósin ãn to: Inh mỹ inh kósin fi mỹ
ti fõg há nĩ vẽ ke mũ ti ta tỹ fí mén nĩ jé ke mũ.