Ẽg vẽjẽn jyjy hã vỹ nỹtĩ

Ẽg vẽjẽn tag vỹ tỹ vẽnhkagta nỹti, ũ tỹ ko ja tag fã vỹ tar nỹtĩ,
kaga vãnh nỹtĩ ja nĩgtĩ, sin vãnh ja nỹgnĩ.

vẽjẽn jyjy há vỹ tỹ:

kumĩ;

fuva;

pyrfé;

grũ;

pého féj;

jymi;

nérjor;

kanẽ sá;

pisé;

tãnh nỹtĩ.