Missão Guarita

Ẽmã tỹ Guarita kãki ẽg jamẽ ũ tỹ nĩ. Tag hẽ to kanhgág ag tỹ setor Missão ke tĩ. Missão tá iskóra jyjy vỹ Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Davi Rygjo Fernandes ke tĩ. Prữg tỹ 2011 kã han arữnữ vỹ 239 ke gé.
Missão vỹ Guarita tá tỹ jamã mág nĩ, tag ki jagnẽ mré kafãg ka nĩ vỹ 185 ke nĩ.

(Iraci)- (Arão da Rosa)

Denilson:

Ẽg ẽmã Guarita vỹ RS kãnkã nĩ, mág tỹ nỹ, ẽg ẽmẽ tỹ 12 ke tỹ nĩ, kanhgág ag tỹ e nỹtĩ.
Inh ẽmẽ hẽvẽ missão ke mũ fóg tỹ alemão ag nỹtĩ ja vỹ kanhgág ag mré kỹ kanhgag ag pi vẽsaréj tĩ vẽ.

Missão tá kanhgag ag tỹ e nỹtĩ tĩ, fóg ag ẽmã rẽ hã ta nĩ, hãra jérĩn mỹ Missão tá ke ag pi, ẽg vĩ kãjatun tĩ. Fóg ag vĩ tó ẽg ta tĩ gé. Kỹ tỹ ẽg mỹ há tĩg tĩ, ag ta tỹ kanhgag tag tỹ ẽg mỹ há tĩg tĩ mỹr, ẽg tỹ ta'ũ nỹtĩ. Kar jérĩn mỹ ẽg tỹ fóg ag ta nén'ũ kinhrãn tĩ, ag rike-ke ẽg taĩ tĩ. ka tỹ inh mỹ há tĩg tĩ, ẽg tỹ ta kanhgág ti.

(Denilson Vicente)