FUNAI jo ũ tátá fi tóg jẽ ha.

Ũn tátá fi tóg tỹ FUNAI presidente nĩ ha.

Kurẽ tỹ 26 kã kysẽ tỹ abril kri prỹg tỹ 2012 tĩ mũ tag kã, FUNAI presidente ki fi tóg rã, Drª Marta Maria do Amaral Azevedo ke mũ ẽn fi.Marta fi vỹ Marcio Meira ti jagfy nĩ ha. Fi vỹ tỹ Antropóloga mré Demógrafa nĩ. Marta fi jykre vỹ tỹ kanhgág ag tỹ mĩ mũ tag tỹ há kej ke to vãsãn mũ, ũ hã vỹ tỹ; ne tugnĩn kanhgág fag kãgter mũ nĩ.
FUNAI ki rãnhrãj nỹtĩ tóg ũri 2.396 ke jẽ Brasil kar kãki. FUNAI ti tỹ han ge mré tỹ rĩr ke pẽ vỹ tỹ kanhgág ag ga nĩ, Brasil kãki kanhgág ag ga kar tóg 687 ke nĩ mré tóg kanhgág brasileiro tỹ 818 ke vej ke nĩ gé ver ( censo kã tag tóg rán kỹ sa).

Marta fi mré Marcio ti (ũ tỹ kutẽ ja ti).