Pó kupri jẽngrẽ (diamante)

vãsỹ prỹg tỹ 1500 kã Brasil ti jyjy vỹ tỹ ũ nĩ Pindorama ke tĩ,tãnh mág fãnjãg ja ke ag vỹ nỹtĩg tĩ.
Prỹg tag hã kã kanhgág ag vỹ OITI tar há mré mũ,ũn tar tavĩ ag veg ve ja nĩ,ti prũ fi tu vãnh,kar kỹ goj ki tare mũ ti ã tỹ ũn tỹ ti to há ũ ag kato tĩg vẽ.
Kusẽ tỹ pénkar regre kri ũn regre(12)ke varja nĩ ser,hãra ti pi vyn ke mãn mũ. Potira fi vỹ goj fyr tỹ sĩnvĩ han kỹ ti jãvãnh nĩg ti.

Hãra vỹ fi tỹ kinhra tĩ ser ti kãtĩg mãn ke tũ ãn ti, Potira fi vỹ fỹ mũ ti ki ẽnkrén kỹ,fi kanẽ var ga ki nẽg nẽg ke mũ kỹ topẽ vỹ fi kanẽ var tỹ pó jẽngrẽ hyn han mũ ser.
Hã kỹ tỹ pó jẽngrẽ tĩ ser fi fỹ ja tugrĩn.

Kar sa ã mỹ tu vãmén mãn.

[ Lourivaldo, e Diva ]