Kanhgág tỹ krãn fã

Fóg ti vẽ, kanhgág tu jẽnjẽr ag nỹtĩ ke tĩ, rãnhrãj vãnh ke gé. Hãra vẽnh ó vẽ, mỹr kanhgág ag vỹ ẽkrãn kamã nỹtĩ,ag krẽ ta koj ke ẽn krãn ke ag tamũ, gãr, rẽgró, mỹnjóka, pén'ó-grẽ, pého, kánỹ, kánĩnh, mómra,kar ag vẽ ka kanẽ krãnkrãn tĩ gé, ag krẽ ag tỹ ti rãn kỹ ko jé
Hãvã kanhgág ag tỹ krãn fã ti, mỹr ag pi jãnkamũ hán sórmũ ag tỹ koj ke ẽn krẽn ke ag tỹ mũ,ag krẽ tỹ ag mre ko jé.