Ẽg kurẽ tu vĩ

Hỹỹỹỹỹ! inh régre, inh kẽke,
Krĩ kaga,vãsarénh.............
Kurã kar, ka sỹ vég tĩ,
à kumỹr tũ ke ti!

Inh régre,inh kẽke,
Ũ ag ne kanhrãn vãnh nỹtĩ!
à vê há han vãnh,
à Fe há ẽn vê tũ ag nĩ!

à fỹ,vỹ ã kyvénh mré vóg tĩ!
Ga tag jê!
Hãra tupẽ vỹ vej mũ!
Ũ tỹ tar há tag ti!
Hãre kã inh vỹ kutãj mũ,
ag jykre kóreg tag tugrĩn!

Ẽg kurã kã !...................
Ẽg vỹ, ẽg tũg já tu mỹ hág-há tĩ!
Ẽg nãn, goj, krẽkufár, nén ũ kar tũg já ẽn ag!
Kỹ ẽg tỹ nén ũ tu mỹ hág-há tĩ ẽn tỹ,
Nĩja vỹ,vavár kãn hore!